Ocenění věcných břemen

Podklady pro ocenění věcných břemen

Okruh administrativní Podklad Obsah
A.1 Odpovědné osoby odpovědné osoby za přípravu podkladů
A.2 Datum ocenění datum, ke kterému se oceňuje
Okruh majetkový Podklad Obsah
M.1 Nemovitý majetek Evidenční údaje –

  1. kopie listů vlastnictví nemovitostí, ke kterým se bude věcné břemeno (VB) zřizovat
  2. kopie snímku katastrální mapy
  3. geometrický plán (v případě pozemků) rozsahu věcného břemene vč. vyjádření výměry podle jednotlivých parc. čísel pozemků
  4. v případě již zapsaných věcných břemen smlouvy o věcném břemeni
M.2 Návrh smlouvy o věcném břemeni návrh smlouvy o věcném břemeni obsahující min. následující informace:

  • úplná identifikace oprávněného
  • úplná identifikace povinného
  • popis věcného břemene, jeho rozsah a účel, předpokládaný výkon, četnost, atd.
  • informace o způsobu úhrady (jednorázová úhrada/roční periodický poplatek, atd.)
  • doba, na kterou se věcné břemeno zřizuje
M.3 Kontaktní osoba kontaktní osoba ze společnosti