Ocenění ochr. známky

Podklady pro ocenění nehmotného vlastnictví –
ochranné známky, know-how, patenty, užitné vzory (dále také jen IP)

Níže specifikované podklady jsou pro běžně používané způsoby ocenění majetku, který je součástí obchodního majetku společnosti: porovnávací způsob, majetkový způsob, výnosový způsob.
Okruh administrativní  
A.1 Vymezení předmětu ocenění (výpisy z ÚPV, interní záznamy společnosti atd.)
A.2 Odpovědné osoby
A.3 Doklady o společnosti – výpis z OR
A.4 Výroční zprávy, účetní závěrky za minulá období
A.5 Informace o historických transakcích s IP
A.6 Popis způsobu využití IP
Okruh účetní  
U.1 Účetní výkazy k datu ocenění
U.2 Zůstatky účtů s IP (podle CAS i IAS/IFRS)
U.3 Náklady na údržbu, reklamu atd.
Okruh strategie a plán  
S.1 Relevantní trh, konkurenční prostředí ve kterém se IP užívá
S.2 Podíl IP na historických tržbách
S.3 Plán tržeb v souvislosti s užitím IP
S.4 Marketing
S.5 Informace o existujících licenčních smlouvách
S.6 Soudní spory týkající se IP
S.7 Odhad ekonomické životnosti IP
Pokud je reálný uživatel IP jiný, než vlastník, pak platí okruh strategie a plán skutečného uživatele