Ocenění nemovitých věcí

Podklady pro ocenění nemovitostí

Okruh administrativní Podklad Obsah
A.1 Odpovědné osoby odpovědné osoby za přípravu podkladů
A.2 Datum ocenění datum, ke kterému se oceňuje
Okruh účetní Podklad Obsah
U.1 Účetní osnova účetní osnova, popř. ta část, která se týká oceňovaného majetku
U.2 Účetní výkazy účetní závěrka k datu ocenění autorizovaná odpovědným zástupcem společnosti včetně obratové předvahy nebo poslední předcházející (pokud není uložena ve sbírce listin OR)
U.3 Sestava majetku účetní sestava majetku ke dni ocenění ve formátu XLS obsahující:

 1. Pro pozemky: č. účtu, Inv. č., název, datum pořízení, PCÚ, ZCÚ, PCD, ZCD
 2. Pro budovy a stavby: č. účtu, Inv. č., název, datum pořízení, PCÚ, ZCÚ, PCD, ZCD, účetní odpisovou sazbu nebo celkovou účetní životnost, údaje o technickém zhodnocení za poslední alespoň 3 roky (po jednotlivých létech)
U.4 Životnosti majetku aktuální směrnice společnosti týkající se životností (běžné doby použitelnosti) příslušného majetku. V případě, že neexistuje – sdělit, že NENÍ
Okruh majetkový Podklad Obsah
M.1 Nemovitý majetek
 1. kopie listů vlastnictví, včetně kopie snímku katastrální mapy
 2. podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí (ještě nezapsané)
 3. kopie kupních smluv při pořízení majetku (PDF)
 4. sestava staveb a budov z účetní evidence doplněná o parcelní čísla, na kterých jsou jednotlivé položky (inventární čísla) umístěny + např. účelová mapa. Cílem je propojit informace o majetku z účetnictví, katastru nemovitostí a fyzické reality
 5. sestava pozemků z účetní evidence doplněná o katastrální území, parcelní čísla a výměry (POKUD IDENTIFIKACE PARC. Č. JIŽ NEOBSAHUJE účetní sestava)
 6. tabulka ve formátu XLS, která obsahuje celkový přehled kapacity podlahových ploch podle hlavních způsobů užívání a
 7. přehled případných nájemců z výkazem pronajatých ploch podle způsobu užívání, ceny za čisté nájemné za jednotlivé druhy ploch, doba platnosti smlouvy, způsob valorizace nájemného, výpovědní lhůty smluv
 8. soupis provozně nevyužitého majetku s vazbou na inventární čísla s vyznačením vůbec nevyužívaného majetku nebo majetku pronajatého jinému subjektu (v případě pronájmu informaci o nájemném)
 9. kopii typické nájemní smlouvy ve formátu PDF
 10. platná kolaudační rozhodnutí + případné podané návrhy stavebnímu úřadu
 11. platná územní rozhodnutí
 12. kopie smluv o věcném břemeni, popř. jiném omezení vlastnického práva zapsaných na LV katastru nemovitostí
 13. plán oprav – pokud existuje
 14. projektová dokumentace (k zapůjčení)
M.2 Správce nemovitého majetku osoba, která je schopná fyzicky určit položky nemovitého majetku podle účetního seznamu a podat o nich technické informace
Ostatní významné skutečnosti Podklad Obsah
O.1 Soudní spory vedené aktivní či pasivní soudní spory vč. očekávání finančních dopadů
O.2 Mimobilanční majetek účetně nevedený majetek