Ocenění podniků

Podklady pro ocenění podniku, nebo obchodního
podílu či akcie soukromé společností

Okruh administrativní Podklad Obsah
A.1 Odpovědné osoby odpovědné osoby za přípravu podkladů
A.2 Datum ocenění datum, ke kterému se oceňuje
A.3 Organizační schéma organizační schéma společnosti
A.4 Zprávy za minulá období účetní závěrky/výroční zprávy za tři účetní období
A.5 Společenská smlouva, zakladatelská listina kopie
Okruh účetní Podklad Obsah
U.1 Účetní osnova účetní osnova, číselník středisek, apod.
U.2 Výkazy k datu ocenění účetní závěrka k datu ocenění autorizovaná odpovědným zástupcem společnosti včetně obratové předvahy
U.3 Životnosti majetku aktuální směrnice týkající se životností dlouhodobého majetku
U.4 Najatý majetek finanční či operativní leasing
Okruh majetkový Podklad Obsah
M.1 Nemovitý majetek
 1. kopie listů vlastnictví, včetně kopie snímku katastrální mapy
 2. podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí (ještě nezapsané)
 3. sestava staveb a budov z účetní evidence doplněná o parcelní čísla, na kterých jsou jednotlivé položky (inventární čísla) umístěny
 4. sestava pozemků z účetní evidence doplněná o katastrální území, parcelní čísla a výměry
 5. přehled nájemců
 6. odhad fyzické životnosti nemovitého majetku
 7. soupis provozně nevyužitého majetku
M.2 Správce nemovitého majetku  
M.3 Movitý majetek a soubory movitých věcí
 1. účetní sestava majetku obsahující min. inv.číslo, název, původní rok pořízení, původní pořizovací cenu, třídu SKP
 2. dopravní technika – přehled obsahující inv.č., označení druhu vozidla, typ a výkon motoru, rok výroby, najeté km, významnější opravy
 3. v sestavě majetku označit majetek pořízený druhonákupem nebo na finanční leasing (s uvedením data pořízení a původní pořizovací ceny)
 4. soupis provozně nevyužitého majetku
 5. odhad fyzické životnosti movitého majetku
M.4 Osoba pro movitý majetek  
M.5 Dlouhodobý nehmotný majetek
 1. účetní sestava obsahující min. inv.číslo, název, rok pořízení, pořizovací cenu
 2. kopie osvědčení o zápisu ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
 3. informace o případných uzavřených licenčních smlouvách (i historicky)
 4. odhad fyzické životnosti nehmotného majetku
M.6 Osoba pro nehmotný majetek  
M.7 Drobný majetek
 1. sestava drobného majetku – obsahující min název, rok pořízení a pořizovací cenu
 2. informace zda je evidován v rozvaze či mimobilančně
M.8 Závazky a pohledávky
 1. krátkodobé pohledávky z obchodního styku – časová struktura (ve splatnosti, po splatnosti 30 dní, 60 dní …)
 2. krátkodobé závazky z obchodního styku – časová struktura (ve splatnosti, po splatnosti 30 dní, 60 dní …)
 3. u dlouhodobých závazků a pohledávek – titul jejich vzniku, datum vzniku, splatnost, případně úročení
M.9 Zásoby
 1. druh evidovaných zásob
 2. odhad likvidity
Okruh Strategie Podklad Obsah
S.1 Finanční plán Finanční plán obsahuje min. (výhled na 3 – 5 let podle možností):

 1. prognózu tržeb v měrných jednotkách a jednotkových cenách
 2. prognózu nákladů v základním členění
 3. prognózu vývoje majetku
 4. prognózu závazků
 5. plánovaný počet zaměstnanců
 6. investice (obnovovací, rozvojové)
S.2 Konkurenční prostředí komentář o relevantním konkurenčním prostředí, konkurentech, cenách, hrozbách a příležitostech, výhodách a nevýhodách atd.
S.3 Ekologie specifikace existujících i budoucích „vnitřní dluhů“ z uvedeného titulu
S.4 Marketing
 1. popis marketingové činnosti společnosti
 2. výdaje na propagaci v účelovém členění
Ostatní významné skutečnosti Podklad Obsah
O.1 Soudní spory aktivní či pasivní soudní spory vč. očekávání finančních dopadů
O.2 Mimobilanční majetek účetně nevedený majetek (ochranné známky, drobný majetek atd.)
O.3 Mimobilanční závazky účetně nevedené závazky (ručení, směnky, apod.)
O.4 Zaměstnanci počet zaměstnanců za poslední tři účetní období, aktuální stav zaměstnanců k datu ocenění
O.5 Dividendy, podíly na zisku historie a výhled výplaty dividend, podílů na zisku