Ocenění pohledávek

Podklady pro ocenění pohledávek

Pro potřeby doložení ekonomického, personálního nebo jiného spojení mezi postupitelem a postupníkem
 • kopie výpisů z obchodního rejstříku postupitele a postupníka
 • platná akcionářská struktura obou subjektů
Pro potřeby doložení vzniku a existence oceňované pohledávky
 • dokumenty dokládající způsob vzniku pohledávky
 • dokumenty dokládající zajištění pohledávky
 • dokumenty dokládající, že pohledávka ke dni ocenění stále existuje (záznam z účetní evidence)
 • prohlášení dlužníka o existenci a výši závazku (v úplné popř. v jaké výši)
 • prohlášení věřitele o existenci a výši pohledávky (v úplné popř. v jaké výši)
 • popis historie pohledávky (její růst nebo snižování v čase, příslušenství) a dohodnutý budoucí vývoj (domluvené splátkové kalendáře nebo příslušenství)
Pro potřeby doložení bonity oceňované pohledávky
 • aktuální účetní závěrka dlužníka
 • účetní závěrky dlužníka za 3 účetní období
 • splátkové kalendáře úvěrových a leasingových smluv dlužníka, případně splátkové kalendáře jiných závazků a pohledávek dlužníka
 • finanční plán společnosti dlužníka
 • soupis majetku a závazků společnosti dlužníka