• Ocenění nehmotného vlastnictví

    Ocenění širokého spektra nehmotného majetku, ochranných známek, patentů, užitných a průmyslových vzorů, licencí, know-how nebo goodwillu. Stanovení hodnoty nehmotného majetku v rámci dědického, darovacího nebo insolvenčního řízení…

  • analýzy

    Optimální struktura a založení společnosti, znalost a analýzy trhu, trendy v oblasti obchodu, business development, vyhledání vhodných akvizičních cílů, finanční analýzy a další služby jako nezbytné aspekty pro úspěšné podnikání, či řízení obchodu.

  • ocenění podniků

    Specializujeme se na oceňování podniků a znalecké posudky pro účely akvizic a prodejů podniků, fúzí, transformací, změn právní formy a pro další účely. Specializací naší činnosti je také oceňování komerčních nemovitostí a finančního majetku.

Ocenění

.: podniku nebo jeho části
.: obvyklé výše nájemného
.: cenných papírů a derivátů
.: jmění společnosti
.: věcí movitých a jejich souborů
.: nemovitostí, věcných břemen

Analýzy

.: strategické analýzy podniku
.: finanční asistence
.: finanční analýzy podniku
.: posouzení obvyklosti cen
.: transferové ceny
.: přezkum zprávy o vztazích

Pro účely

.: převodu
.: nepeněžitého vkladu
.: přeměny
.: insolvence
.: bankovní zástavy
.: hodnocení rizik

Pro subjekty

.: soukromé subjekty, státní orgány
.: soudy, finanční úřady
.: správce konkurzní podstaty
.: likvidátory, notáře, auditory
.: daňové poradce, právní zástupce